Ingvar Lundberg in memoriam

Professor Ingvar Lundberg är död. Han avled den 24 april i en ålder av 77 år och han lämnar ett stort tomrum efter sig. Hans betydelse för forskningen om barns språkutveckling kan jämföras med den betydelse professor Göte Klingberg (1918 – 2006) hade för den svenska barnlitteraturforskningens utveckling i Sverige. Liksom Göte Klingberg hade också Ingvar Lundberg som forskare ett mycket stort internationellt anseende. Ingvar Lundberg var professor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi vid Umeå universitet fram till 1995. Därefter var han knuten till Göteborgs universitet där han ingick i ett forskningsprogram om kommunikationshinder och social anpassning. Ingvar Lundbergs forskning var främst inriktad mot läsinlärning och centrala frågor han undersökt i sin forskning är: Vilka är de kognitiva, språkliga och sociala förutsättningarna för en god läsutveckling? Kan man förebygga uppkomsten av lässvårigheter? Vad är egentligen dyslexi? Hur hänger räknesvårigheter och lässvårigheter ihop? Språket är en viktig förutsättning för att fungera som människa. Annars blir man ett barfotabarn i livet, en halv människa utan ord. Det är helt avgörande för skolframgången och vägen till orden går genom skriften, ungefär så sa Ingvar Lundberg i sina mycket, mycket uppskattade föreläsningar för pedagoger, forskare och föräldrar. För att barn ska kunna lära sig att läsa måste de förstå att språket består av ord, att orden har en form, att de är uppbyggda av ljud och att innehåll och form inte har något med varandra att göra. Rimlekar och ramsor är ett sätt att hjälpa barnen att erövra denna insikt. Det lärarmaterial som Svenska barnboksinstitutet producerat till utgivningsserien ”Läsvärd – om och om igen!” präglas av Ingvar Lundbergs forskningsresultat.

Ingvar Lundbergs kanske mest kända forskningsprojekt benämns Bornholmsmodellen. I forskningsprojektet, som genomfördes på den danska ön Bornholm, kunde Lundberg tillsammans med övriga forskare konstatera vilken avgörande betydelse språklekar har för förskolebarnets förmåga att lära sig läsa och för att förstå språkets uppbyggnad och funktion. I språklekandet ingår rimmen, ramsorna, verserna och sångerna som fundamentala lustfyllda verktyg. Bornholmsmodellen används främst inom förskolan men, i modifierad form, också i grundskolans tidigare år. När Ingvar Lundberg inte längre finns i livet bär den svenska lärarkåren och den svenska lärarutbildningen ett än större ansvar för att Ingvar Lundbergs forskningsrön och hans engagemang för barns språkutveckling skall komma såväl elever som blivande lärare till del.

Ingvar Lundberg berättar om sin forskning, om läsning och språkutveckling i ett Sommarprogram från 2007 och i en film som nås via dessa länkar:
Sommarprogram. Sverige Radio
Film med Ingvar Lundberg. Natur och Kultur

Ingvar Lundberg har skrivit böcker som:
Sterner, G. & Lundberg, I.: Före Bornholmsmodellen – Språklekar i förskolan. NoK, 2010.
Lundberg, I.: Läsningens psykologi och pedagogik. Natur och Kultur, 2010.
Lundberg, I. & Herrlin, K.: God läsutveckling: kartläggning och övningar. Natur och Kultur, 2005.
Lundberg, I & Strid, A.: God skrivutveckling. Natur och Kultur, 2008.

Jan Hansson
Chef för Svenska barnboksinstitutet 

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm